DEELWERKINGEN

null
De erfgoedcel staat in voor het roerend en immaterieel erfgoed in onze regio. Onze taak bestaat erin om het Kempens erfgoed in kaart te brengen, te bewaren en te ontsluiten naar het grote publiek.
null
De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) werkt rond archeologie, bouwkundig erfgoed en landschappen. We zetten ons in om eigenaars en ondernemers te stimuleren om mee zorg te dragen voor ons ondergronds en bovengronds erfgoed.
null
De intergemeentelijke archiefdienst zorgt voor een gemeenschappelijk archiefbeleid voor de gemeentelijke (en OCMW) archieven. Op deze manier worden zowel de digitale als de papieren archieven beter bewaard en ontsloten.

AANGESLOTEN GEMEENTEN

Erfgoed Noorderkempen heeft 11 aangesloten gemeenten. Op het kaartje kan je zien bij welke deelwerkingen deze gemeenten aangesloten zijn. 7 gemeenten zijn ook erkend als onroerenderfgoedgemeente.

ORGANISATIE

De projectvereniging Erfgoed Noorderkempen is een intergemeentelijke samenwerkingsverband van de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout, Vosselaar.

De vereniging heeft tot doel te zorgen voor het behoud, beheer onderzoek en ontsluiting van het onroerend en cultureel erfgoed op het grondgebied van de deelnemende gemeenten. De vereniging staat tevens in voor het opbouwen, delen en uitwisselen van kennis en expertise rond cultuur en erfgoed. Ze is georganiseerd in drie deelwerkingen.

Het samenwerkingsverband bestaat dankzij de inbreng van de 11 aangesloten gemeenten met steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Antwerpen.

De raad van bestuur van Erfgoed Noorderkempen volgt de algemene werking van de projectvereniging op. Deze beslist over jaaractieplannen en -verslagen, personeelszaken en bevestigt de beslissingen over de dagelijkse werking die door het dagelijks bestuur werden genomen.

In de raad van bestuur zetelen twee gemeentelijke mandatarissen per gemeente die lid is van de projectvereniging.

Gemeente naam functie
Arendonk An Hermans  Schepen/Secretaris
Arendonk Bianca Verachtert  Raadslid
Baarle-Hertog Sophieke Verhoeven  Schepen
Baarle-Hertog Ann Brosens  Raadslid
Beerse Isabelle Druyts  Schepen
Beerse Hans Luyckx  Raadslid
Hoogstraten Arnold Wittenberg  Schepen/Ondervoorzitter
Hoogstraten Dimitri Van Pelt  Raadslid
Kasterlee Rob Guns  Schepen
Kasterlee Bart Sas  Raadslid
Merksplas Monique Quirynen  Schepen
Merksplas Jan De Bie  Raadslid
Oud-Turnhout Jan Sels  Schepen/Voorzitter
Oud-Turnhout Hans Van de Laer  Raadslid
Ravels Marionne Leemans  Schepen
Ravels Els Potters  Raadslid
Rijkevorsel Karl Geens  Schepen
Rijkevorsel Jack Jacobs  Raadslid
Turnhout Astrid Wittebolle  Schepen
Turnhout Luc De Bondt  Raadslid
Vosselaar Jef Michielsen  Schepen
Vosselaar Wouter Vochten  Raadslid

Het dagelijks bestuur van projectvereniging Erfgoed Noorderkempen bestaat uit de voorzitter en secretaris van de raad van bestuur en de personeelsleden van de twee deelwerkingen (onroerend erfgoed en cultureel erfgoed). Dit orgaan volgt de dagelijkse werking van de projectvereniging op en neemt beslissingen over projecten, toekenning van projectsubsidies en kleine uitgaven. Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen. De data zijn opvraagbaar per mail.

Bij Erfgoed Noorderkempen zijn momenteel tien medewerkers actief, verspreid over de verschillende deelwerkingen. Hun namen, korte functiebeschrijving en contactgegevens kan je terugvinden op onze contactpagina.

null

ERFGOEDCEL

De stuurgroep is samengesteld uit professionals van het cultureel-erfgoedveld in de regio. In de praktijk zijn dat de cultuurbeleidscoördinatoren en schepenen van cultuur van elke gemeente en een afgevaardigde van elk professioneel uitgebaat museum. De stuurgroep bereidt de agenda van de raad van bestuur voor en aan de leden wordt advies gevraagd over de aangevraagde projectsubsidies.
null

IOED

De inhoudelijke werking van de IOED wordt opgevolgd door de diensthoofden en schepenen van beleidsdomein Omgeving van elke gemeente, aangevuld met vertegenwoordigers van de Raad van Bestuur. De stuurgroep volgt de uitvoering van het actieplan op, bereidt de agenda van de Raad van Bestuur voor en wordt om advies gevraagd rond inhoudelijke beleidskeuzes.
null

INTERGEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST

De stuurgroep van de intergemeentelijke archiefdienst is samengesteld uit de algemeen directeurs van de deelnemende gemeenten, aangevuld met een vertegenwoordiger van het stadsarchief van Turnhout en een vertegenwoordiger van het Rijksarchief. De stuurgroep volgt de voortgang van de intergemeentelijke archiefwerking op.

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOEDADVIESRAAD

De zeven onroerenderfgoedgemeenten van Erfgoed Noorderkempen laten zich ondersteunen door een Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Adviesraad (IOE-A). Deze adviesraad geeft uit eigen initiatief of op vraag van de gemeenten advies bij het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.

ERFGOEDBRUNCH - NETWERKMOMENT

De erfgoedbrunch is een informeel overlegplatform over erfgoed in de Noorderkempen. Iedereen uit ons werkingsgebied met een hart voor erfgoed wordt hiervoor uitgenodigd, van mandataris tot heemkundig vrijwilliger. We willen zo het brede erfgoedveld de kans geven om inspraak te hebben in onze werking. Elke erfgoedbrunch bestaat uit een vast aantal ingrediënten: stand van zaken van onze werking, inspraakmoment voor de vrijwilligers, de eigenlijke brunch, bezoek aan een plaatselijke erfgoedsite of -organisatie. Deelname is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

De 7 gemeenten aangesloten bij de deelwerking onroerend erfgoed (IOED) zijn sinds 1 april 2016 door Vlaanderen erkend als onroerenderfgoedgemeente. Ze laten zich bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden ondersteunen door de IOED en adviseren door de IOE-A

HISTORIEK

ARCHEOLOGISCHE DIENST ANTWERPSE KEMPEN (AdAK)

1 juli 2003

Oprichting van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen door de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar onder het Regionaal Stedelijkgebied Turnhout (nu de Stadsregio Turnhout).

1 januari 2004

AdAK wordt een aparte projectvereniging om verder uit te kunnen groeien.

2008

Afsluiten 1ste erfgoedconvenant met Vlaanderen (2009-2014)

1 januari 2009

Omvorming van de projectvereniging AdAK naar Erfgoed Noorderkempen met de deelwerkingen cultureel en onroerend erfgoed.
ERFGOED NOORDERKEMPEN

2014

Afsluiten 2de erfgoedconvenant met Vlaanderen (2015-2020)

1 april 2015

Erkenning als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) door Vlaanderen.

2015

1ste samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen voor de IOED (2015-2017).

1 april 2016

Voorlopige erkenning als onroerenderfgoedgemeenten van Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar door Vlaanderen.

1 januari 2017

Definitieve erkenning als onroerenderfgoedgemeenten van Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar door Vlaanderen.

2017

2de samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen voor de IOED (2018-2020).

1 juli 2018

Opstart van de deelwerking intergemeentelijke archiefdienst onder Erfgoed Noorderkempen.

2020

Afsluiten 3de erfgoedconvenant met Vlaanderen (2021-2026)

2020

3de samenwerkingsovereenkomst met Vlaanderen voor de IOED (2021-2026).

2022

Opstart werking rond bouwkundig erfgoed voor de gemeenten Arendonk, Hoogstraten, Merksplas en Ravels.